XON Ltd.
Zhuwei St. Dayuan Township No. 46-8
ROC-33747, Taoyuan
Taiwan
+886 3 3830530
+886 3 3838973
www.xonbikes.com