JIAXING XINGCHENG Electronics Co., Ltd.
of Yundu East Road, Dayun Industry Zone No. 8
VRC-314113, Jiashan, Zhejiang
China
+86 86 573 84222939
+86 573 8422 1131
www.xingcheng.net