TAIOKU Manufacturing Co., Ltd.
Ziqiang 2nd Rd., Nantou City No.23
ROC-540, Nantou
Taiwan
+866 492551147
+886 492251383
www.taioku.com