Link Bicycle Co., Ltd.
Yuanlu Rd., Puxin Township No. 152Sec. 2
51344, Changhua County
Taiwan
+88648296433
www.linkbike.com