JIEN YUAN Industry Co., Ltd.
Douyuan E. Rd. No. 806
ROC-52343, Changhua
Taiwan
+886 4 8910628
+886 4 8910630
jienyuan.imb2b.com