Huang-Chieh Metal Composite Material Tech. Co., Ltd
Da'an Road No. 18
238, New Taipei City
Taiwan
+886226684381116
www.huangchieh.com