TIANJIN EV Energies Co., Ltd.
Kaiyuan Road, Xiqing Industrial Zone
VRC-300380, Tianjin
China
+86 22 5866 9000 
+86 22 5866 9111
www.ejeve.com