SUZHOU BAFANG Electric Motor Science Technology Co. Ltd.
Heshun Road Suzhou Industrial Park No. 9
VRC-21522, Suzhou
China
+86 512 65975996
+86 512 65975228
www.bafang-e.com